Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Uudenmaankatu 16 B
00120 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Uudenmaankatu 16 B
00120 Helsinki
paivi.orpana@susiluoto.com

3. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n verkkosivuston yhteydenottojen käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tallennetaan jotta verkkosivustolta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Viestejä voi lähettää myös anonyymisti.

5. Rekisterin tietoseloste
Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
* Nimi
* Sähköpostiosoite
* Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme viestien lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkosivuston kautta.

7. Säännonmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n sisällä, sekä Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n alihankkijoiden kanssa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

13. Sivuston käytön tilastointi
Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.